Mối qua hệ giữa nhóm cổ đông sáng lập và nhóm nhà đầu tư tổ chức - góc nhìn từ Conteccons

Coteccons là công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam. Từ số vốn điều lệ 184 tỷ đồng tại thời điểm IPO, quy mô vốn cổ phần của Coteccons đã đạt hơn 792 tỷ đồng ở thời điểm 2019, tổng vốn chủ sở hữu hơn 8,469 tỷ đồng. Cổ phiếu của Coteccons cũng được rất nhiều nhà đầu tư tổ chức ưa thích, với cơ cấu cổ đông tổ chức xấp xỉ 62%, trong đó nước ngoài nắm hơn 35%.