Hướng dẫn sử dụng website " How Viet Nam Change"

Trong phần này chúng ta sẽ có thể tiếp cận được hệ thống phân tích đã được trình bày trong sách giải mã và sách lịch sử 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam. Hệ thống dữ liệu được cập nhật định kỳ hàng quý cho các thông tin liên quan đến diễn biến giá cổ phiếu trong sự tương quan với các quyết định đầu tư và huy động vốn của doanh nghiệp. Dữ liệu được trình bày nhất quán từ dữ liệu toàn thị trường cho các doanh nghiệp niêm yết được lựa chọn cho đến, các ngành nghề và từng doanh nghiệp riêng lẻ.

 

Chia sẻ: