Đặng Thị Thu Hà

Đặng Thị Thu Hà

Sinh viên trường Đại học Ngân hàng
Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp
Tôn Nữ Kim Ngân

Tôn Nữ Kim Ngân

Sinh viên trường Đại học Ngân hàng
Chuyên ngành: Tài chính
Trần Thị Bích Trâm

Trần Thị Bích Trâm

Sinh viên trường Đại học Ngân hàng
Chuyên ngành: Tài chính