Phạm Thị Minh Hòa

Phạm Thị Minh Hòa

Phạm Thị Minh Hòa

Thông tin

 • Trường: Tài chính - Marketing
 • Chuyên ngành: Thương mại quốc tế
Đánh giá kỹ năng Năng lực
(thang 5)
 • Trình bày đồ thị
  3
 • Tiếng Anh chuyên nghiệp
  3
 • Thiết kế chuyên nghiệp
  3
 • Tìm kiếm thông tin
  3
 • Làm việc nhóm
  4
 • Viết báo cáo
  4
 • Pitching vấn đề
  4
 • Quản lý dữ liệu
  4

Tham khảo sản phẩm của ứng viên