Chương trình tiếng Anh English for CEO

Giảng viên

Hình ảnh: Giảng viên viên tại lớp học

Hoạt động trong lớp

Hình ảnh: Thực hành trình bày trước khách hàng

Hình ảnh: Thực hành trao đổi công việc qua điện thoại

Hình ảnh: Thực hành trao đổi công việc trong cuộc họp

Chia sẻ: